رطوبت سنج چوب و جامدات جز یکی از دسته های نم سنجی جامدات می باشد. بعد از انتخاب نوع مصالح و با فرو بردن میله داخل جسم مورد نظر میزان رطوبت شی را اندازه گیری می کنیم. رطوبت اجسامی از جمله : گچ , پنل های چوبی , بتون و … را می توان به وسیله این دستگاه اندازه گیری کرد. واحد اندازه گیری رطوبت برای اجسام مختلف متفاوت است. بعضی از اجسام را می توان با % نشان داد و برای بعضی دیگر از مقیاس 0 الی 100 استفاده می کنیم که 100میزان حداکثر رطوبت و 0 میزان حداقل رطوبت است. تعدادی از دستگاهها با استفاده از 3 شاخص خشک, مرطوب و خیس کار را برای کاربر بسیار ساده می کنند.

ثبت سفارش
تعداد
عنوان