عیب یابی آلتراسونیک یکی از روشهای غیرمخرب ndt می باشد. در دستگاه تست و عيب یابی به روش التراسونيک انرژی الکتریکی توسط وسيله ای به نام ترانسدیوسر از یک ماده(Probe) یا پراب به انرژی صوتی یا همان موج آلتراسونيک تبدیل ميشود. پراب(Transducer) پيزوالکتریک ساخته شده است، که قادر است انرژی الکتریکی را به امواج صوتی یا آلتراسونيک تبدیل کند و همچنين با برخورد موج آلتراسونيک به پراب انرژی الکتریکی ایجاد خواهد شد.

-
ثبت سفارش
تعداد
عنوان