یکی از محوری ترین تجهیزات در اتوماسیون و ابزاردقیق، کنترلر می باشد که وظیفه کنترل و اتوماتیک کردن پروسه را دارد. واژه کنترلر معمولاً با واژه های سنسور و اکچوئیتور به معنی عمل کننده ( Actuator) همراه است که در تعامل با یکدیگر میتوانند یک لوپ کنترل یا یک حلقه کنترل تشکیل دهند .کنترلر‏ها از نظر کارایی و قابلیت برنامه ریزی، آنالوگ یا دیجیتال بودن، تعداد ورودی و خروجی، مکانیزم کنترل ( تفاضلی، مشتقی، نتاسبی ) ( proportional–integral–derivative )، مکانیکی یا الکتریکی بودن انواع مختلفی دارند با نامهای PID controller و PLC به منای کنترلر منطقی قابل برنامه ریزی مخفف ( Programmable Logic Contrller ) مشهورند.

ثبت سفارش
تعداد
عنوان