وسیله ای که برای سنجیدن دور موتور استفاده می شود را با نام دورسنج و تاکومتر می شناسند. قاعده اندازه گیری دورسنجی با مارک کردن قطعه قابل محاسبه می باشد. برای این کار می بایست لیبل یا فویل آلومینیومی را روی محل مورد نظر چسبانده و دستگاه را در فاصله تعریف شده قرار می دهیم. سپس می توان دور را اندازه گرفت. اصول کار دورسنج مکانیکی نیز بصورت تماسی می باشد.

ثبت سفارش
تعداد
عنوان