به جرات می توان گفت کشت زعفران در کشورمان در استان خراسان انجام می شود و بهترین مرکز کشت زعفران در شهرستان قائنات است. بعد از به ثمر رسید گل زعفران می بایست آنها پاک شده و سپس به روش های مختلف خشک شوند. در گذشته به روش سنتی این عمل انجام می شد ولی امروزه توسط دستگاه زعفران خشک کن صورت می گیرد.

ثبت سفارش
تعداد
عنوان