کوره الکتریکی دستگاهی است برای کالیبره کردن انواع سنسورها دما اعم از ترموکوپل و PT100. توسط این دستگاه دمایی را در حدود 650 یا 1000 درجه تولید نموده و با قرار دادن سنسورهای و نیز نصب خروجی سنسور به نمایشگر می توان دما را قرائت نمود. در صورتی که سنسور عدد غیر واقعی را نشان داده می بایست سنسور را کالیبره و یا نسبت به تهیه مدل جدید اقدام نمود.

-
ثبت سفارش
تعداد
عنوان