زبری میزانی برای تعیین بافت سطوح است و با تعیین میزان تغییرات عمودی بر سطح به سطح صاف واقعی تعیین می شود. در صورتی که این تغییرات کم باشد سطح نرم و در صورت زیاد بودن سطح زبر است. سختی یك ماده ویژگی است كه به خوبی تعریف نشده است و متناسب با تجربه كسی كه با آن سروكار دارد معانی زیادی به خود می گیرد. در مراجع متالوگرافی، سختی فلزات به مقاومت آنان به تغییر شکل پلاستیک توسط نفوذ یک جسم فرو رونده تعریف شده است. معمولاً سختی حاكی از مقاومت در برابر تغییر شكل می باشد. این تعاریف سختی و زبری سنجی می باشد.

ثبت سفارش
تعداد
عنوان